Til INTERESSENTERNE

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling. Som har været udsat på grund af CORONA

onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00 i

Gårslev Sognegård.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning 2019
 3. Kassereren fremlægger regnskabet for 2019
 4. Kassereren fremlægger budget (Ingen)
 5.  Indkomne forslag (Orientering om BGM Vand-Samarbejdet. Blev godkendt første gang på ordinær generalforsamling D. 11, juli 2019)
  Det nye selskab overtager fra 1-1-2021
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelse.
  Det foreslås at nuværende medlemmer fortsætter og aflever til den ny bestyrelse
  Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Jørn Barslund (Ønsker ikke genvalg)
  Suppleant: Claus Mikkelsen (Bestyrelsens forslag)
 7. Eventuelt

Venlig hilsen Bestyrelsen

 Der er øl og vand ingen spisning på grund af CORONA tilmelding nødvendig senest fredag D. 19, oktober FOR AT OVERHOLDE COVI 19 REGLER

drift@morkholt-vand.dk

           Se hjemmeside: www.morkholt-vand.dk

Fremover bliver indkaldelse til generalforsamling m.v. udsendt pr. mail til de interessenter, som har oplyst mailadresse til drift@morkholt-vand.dk – og ved offentliggørelse på vandværks hjemmeside.

Det daglige opsyn med værket varetages af Kurt Erbo Hansen. Ved uregelmæssigheder med vandforsyningen, ledningsnettet m.m. kontaktes Kurt på tlf. nr. +45 2127 1479. eller       drift@morkholt-vand.dk

Flytning af privatadresse bedes meddelt Kurt Erbo Hansen: drift@morkholt-vand.dk.

Ved salg af sommerhus oplyses ny ejers navn og privatadresse.

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelsen § 30 har vandværket informationspligt til interessenterne om bl.a. vandkvalitet samt forhold på værket.

Hermed informeres om:

I/S Mørkholt Vandværk, Elkærvej 101, Mørkholt, 7080 Børkop.

Vandværket indvinder vand fra 2 stk. boringer. Som er lukket D. 12 – 02 -2018 (fund af Pesticider)

Udpumpet mængde i 2019:                     25149 m3

Vandets kvalitet analyseres løbende af AGROLAB

Se analyser fra Gårslev vandværk som har leveret vand siden D. 12 – 02 -2018

Vandet har en god kvalitet og overholder alle kvalitetskravene i bek. nr. 1024 af 31/10/2011.

Der er etableret en nødforsyningsledning til Gårslev Vandværk. Som vi få leveret vand fra nu

Ledningsnettets og forsyningsområdets udbredelse kan se på http://moerkholt.vandforsyning.net

Kortet er under stadig tilpasning, men giver god information om ledningsnettet. – Brug det endeligt, man kan ikke ”ødelægge” noget.

Aflæsning af vandforbrug sker elektronisk. Børkop Vandværk står for den elektroniske aflæsning og opgørelse af vandforbruget. (Fra 2021 overgår det til det nye selskab)

Vejle Kommune opkræver vandafledningsafgiften og udsender aflæsningskort i juli måned.

Dette aflæsningskort skal brugeren selv udfylde og returnere til Vejle Kommune.

Ejere af lukkede tanksystemer modtager ingen aflæsningskort fra Vejle Kommune, da afledningsafgiften afregnes i forbindelse med tømning.

Vejle Spildevand sender regning til dem der er på offentlig kloak